Ironman

Ironman

La Ironman, una prova que mereix un alt grau de respecte pel qui ho practica, tant a l’home com a la dona.

The Ironman, proof that it deserves a high degree of respect for those who practice it, both men and women.

 

Share This