La Flor del Cap de Creus – The Flower of Cap de Creus

La Flor del Cap de Creus – The Flower of Cap de Creus

Un voltant àrid, barreja de colors a terra i mar, i de cop, una flor especial, del lloc, que resplendeix dels seus veïns de la terra.

An arid area, mixes colors on the ground and the sea, and suddenly, a special flower, from the place, which shines from its neighbors on earth.

Share This